Tahkim İtirazı

Taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunuyorsa uyuşmazlık ancak tahkim yolu ile giderilebileceğinden davanın mahkemede değil hakem veya hakem kurulunda açılması gerekir. Bununla birlikte esas olan, uyuşmazlığın mahkeme önünde çözülmesi...

Türkiye’deki Tahkim Merkezleri

Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine izin verdiği konulara ilişkin uyuşmazlıkların mahkemeler yerine hakem adı verilen kimseler tarafından nihai olarak çözümlenmesidir. Tahkim, tahkim yargılamasını yürütme yöntemlerine göre kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim...

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADR)

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, devlet mahkemelerindeki yargılamaya alternatif ya da yargılamayı destekleyici nitelikteki çözüm yöntemleridir. Mahkeme dışındaki uyuşmazlık çözüm yöntemleri, özellikle arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında...

Türkiye’de Tahkime İlişkin Temel Kanuni Düzenlemeler

Tahkim, tahkim yoluyla çözümlenmesine izin verilen konularda taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların mahkemeler yerine, hakem adı verilen kişiler tarafından çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Uyuşmazlıkların devlete bağlı mahkemeler dışında hakem...

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) anonim şirketlerin azınlık pay sahiplerine haklı sebeplerin bulunması halinde mahkemeden şirketin feshini talep etme imkânı tanımıştır. Böylelikle çoğunluk pay sahiplerinin tahakkümü altında, hissedarlık haklarını kullanması...

Zaman Çarterinde Tahsis Edenin Yükümlülükleri

Giriş Doktrinde hukuki niteliği tartışmalı olan zaman çarteri sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) navlun sözleşmesi ve gemi kira sözleşmelerinden ayrı bir deniz ticareti sözleşmesi olarak düzenlenmiştir. TTK’nın 1131’inci maddesinin ilk fıkrasına...

FIDIC Kırmızı Kitapta Mühendis ve Görevleri

İnşaat sözleşmesi, yüklenicinin genellikle bir miktar para karşılığında bir taşınmaz yapı meydana getirmeyi üstlendiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Bir çeşit form inşaat sözleşmesi olan FIDIC sözleşmeleri, teknik konuların sözleşmeye yansıtılmasındaki güçlükleri...

Turizm Sektörü ve Tahkim

Ticari uyuşmazlıkların ulusal mahkemeler yerine, tarafların seçtiği hakemler tarafından karara bağlanması epeydir var olan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tahkim adı verilen bu yönteme ülkemizde de rağbet hızla artmaktadır. Hukuki uyuşmazlıkların ulusal mahkemelere...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

1976 yılında ekonomi alanında Nobel Ödülü alan Milton Friedman’a göre, şirketlerin tek sosyal sorumluluğu kar maksimizasyonu olup şirketlerin bütün çabaları bu amaca odaklanmalıdır. Serbest girişim anlayışına dayalı bu görüşe göre, şirketlerin bu amacın dışına sapması...

Otelcilik Sektöründe Sezonluk İstihdam ve Nitelikli İş Gücü Meselesi

Otelcilik sektöründe çalışan işçilerin önemli sorunlarından bir tanesi, sektörde hâkim sezonluk istihdam politikasıdır. Özellikle sahil kesiminde yer alan oteller, çalışanlarının önemli bir bölümünü sezonun bitmesiyle birlikte işten çıkarmakta ve işçi bir dahaki...